Jaki zbiór dokumentów jest dokumentacją hydrogeologiczną?

 

Występowanie szczelin wypełnionych osadami w podłożu wałów przeciwpowodziowych może stanowić znaczące ryzyko ze względu na wysokie prawdopodobieństwo rozwoju (gdy wody opierają się o wały przeciwpowodziowe) procesów erozji wewnętrznej. Z doświadczenia autora bardzo często takie strefy nie są rozpoznawane, ponieważ standardy badania fundamentów zakładają dyskretne badania wzdłuż planowanej lub obecnie przebudowywanej konstrukcji.

Co można znaleźć w dokumentacji hydrogeologicznej?

dokumentacja hydrogeologicznaW takich sytuacjach pomocne wydają się metody teledetekcji. HYSIM stosuje fizycznie realistyczne podejście do modelowania cyklu hydrologicznego. Na potrzeby projektów inwestycyjnych wykonuje się inżynierskie badania geologiczne i hydrogeologiczne, na podstawie których wykonujemy badania warunków geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych dla późniejszej budowy budynków, budowli liniowych i podziemnych. W oparciu o istniejące dane, jakie zawiera dokumentacja hydrogeologiczna przeprowadza się również badania w celu wyboru miejsca lokalizacji głębokich geologicznych składowisk odpadów radioaktywnych. Szczeliny wypełnione osadami wydają się być najważniejszymi elementami środowiska wód podziemnych na badanym obszarze pod względem zarządzania równinami zalewowymi i bezpieczeństwa powodziowego. Powstanie tych form terenu, w których ważną rolę odgrywają również procesy erozji wirowej (eworcja), powoduje powstawanie bardzo głębokich nacięć w osadach zalewowych (do 8 m; maksymalna grubość aluwii kanału wynosi około 12 m ). Dynamika procesu wypełniania szczeliny, która polega na szybkim osadzaniu się materiału przenoszonego przez rzekę po szczytowym przepływie powodziowym, odpowiada za niską gęstość osadu. Tak więc przewodnictwo hydrauliczne w takich formach terenu sprawia, że ​​są one preferowanymi ścieżkami przepływu wód podziemnych w obrębie aluwialnej warstwy wodonośnej. Identyfikacja takich stref jest możliwa na podstawie materiałów teledetekcyjnych. Strefy wtórnie wypełnionych starorzeczy i kanałów przepływu powodziowego w zachodniej części obszaru testowego są istotnym elementem drenażowym aluwialnej warstwy wodonośnej. Główną oznaką ich znaczenia jest powstanie strefy zlewni w równinie zalewowej podczas niskich i średnich przepływów wody.

Wzrost maksymalnych przepływów uwidocznił wpływ budowy geologicznej na warunki cyrkulacji wody w warstwie aluwialnej poszczególnych odcinków dolin rzecznych. Ze względu na stosunkowo krótki okres ich powstawania (od zaniku ostatniej pokrywy lodowej w danej części Niziny Polskiej) podstawy erozyjne w dolinach nie są w pełni rozwinięte.